Veřejná zakázka: Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Velké Bílovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 83
Systémové číslo: P20V00000011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.03.2020
Nabídku podat do: 24.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Velké Bílovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Velké Bílovice“ spočívající ve stavebních úpravách uvnitř budovy základní školy a přístavbě dvou výtahových šachet s výtahy včetně zřízení dvou bezbariérových vstupů do budovy, dále potom venkovní úpravy.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem „Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Velké Bílovice“ společností GARANT, sdružení inženýrských služeb, tř. Tomáše Bati 1555, Otrokovice, hlavní projektant: Ing. Jiří Dohnal, v lednu 2020 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávacích podmínek „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 115 834 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Velké Bílovice
 • IČO: 00283673
 • Poštovní adresa:
  nám. Osvoboditelů 570
  69102 Velké Bílovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.enviagentura.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy